Thessis / Tezler

Doktora Tezi

Üniversite Eğitim Yapılarının İç Mekânlarında Kullanılan Renk Ve Işığın Mekânsal Algılama Ve Yön Bulmaya Etkileri

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2010

ÖZET
Bu çalışma üniversite eğitim yapılarının iç mekânlarında kullanılan renk ve ışığın mekânsal algılama ve yön bulma üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır. Karmaşık planlı ve birbirini tekrar eden mekânlara sahip yapılarda yaşanan sorunların, mekân rengi, aydınlık düzeyi ve ışık renk sıcaklığı değişkenleri kullanılarak nasıl çözülebileceği araştırılmıştır. Renk ve ışık değişkenleri kullanılarak, mekânsal okunabilirliği yüksek, kullanıcılar tarafından rahat algılanabilen iç mekânların oluşturulması hedeflenmektedir. Bu amaçla; belirlenen renk, ışık ve ışık renk sıcaklığı değişkenleri kullanılarak görsel gerçekçiliği sağlanmış, masaüstü sanal gerçeklik ortamı oluşturulmuştur. Deney 102 üniversite öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Deneklerin farklı renk ve ışık değişkenleri ile tasarlanmış mekânları deneyimlemeleri ve bu mekânları beğeniye bağlı olmayan kavramlarla değerlendirmeleri sağlanmıştır. Araştırma sonucunda; sıcak renklerin ve yüksek ışık renk sıcaklığının, dikkat çekicilik özelliğinin ve hatırlanabilirliğinin diğer renklere ve ışık renk sıcaklıklarına oranla daha yüksek olduğu görülmüştür. Bununla beraber soğuk renkler ve yüksek aydınlık düzeyi kullanılarak insanların mekân içerisinde yönlendirilebileceği tespit edilmiştir. Düşük aydınlık düzeyiyle aydınlatılan mekânların yönelme kararlarında dikkate alınmadığı ve kullanıcılar tarafından olumsuz algılandığı görülmüştür. Ayrıca mekânların görsel netlik ve dikkat çekicilik gibi somut niteliklerinin değerlendirilmesinde cinsiyet farklılığının önemli olmadığı, her iki cinsiyetin de benzer değerlendirmeler yaptığı tespit edilmiştir.

Bilim Kodu : 711.3.023
Anahtar Kelimeler : Eğitim yapıları, yön bulma, renk, ışık, mekânsal algı
Sayfa Adedi : 198
Tez Yöneticisi : Doç. Dr. Kemal YILDIRIM


Yüksek Lisans Tezi

“Farklı Geometrik Biçimlerdeki Blok-Konutların İç Mekân Düzenlemesinin Kullanıcı Memnuniyetine Etkileri”

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2006

ÖZET
Bu çalışmada, blok-konut salonlarında bulunan eğrisel çıkıntıların kullanım şekilleri ve bu mekânın algısal kalitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Ankara’nın Çukurambar bölgesinde bulunan ve ÜSED’e hitap ettiği düşünülen eğrisel mekânlara sahip blok-konutlar araştırma kapsamına alınmıştır. Tespit edilen blok konutların kullanıcılarına; eğrisel hacimlerin kullanım şekilleri, kullanıcıların memnuniyet ve istek durumları ile mekânın algısal kalitesini tespit etmek için ayrıntılı bir anket uygulanmıştır. Elde edilen verilere göre eğrisel hacimlere sahip iç mekânlarda, eğriselliğin konumunun; mekânın kullanımını, algısal kalitesini ve kullanıcı memnuniyetini etkilediği tespit edilmiştir. Eğrisel biçimlenmenin salonun ana köşesinde olduğu durumlarda, mekâna uygun mobilya düzenlemesi yapılamadığı ve bu nedenle kullanıcıların eğrisel hacme çiçek-saksı koyarak ya da boş bırakarak değerlendirme yoluna gittiği görülmüştür. Eğriselliğin ortada olduğu durumlarda ise mekân yerleşiminin daha uygun ve çekici olarak değerlendirildiği tespit edilmiştir.

Bilim Kodu :5001013
Anahtar kelimeler :Blok-konut, Yaşama mekânı, İç mekân tasarımı.
Sayfa Adedi :132
Tez Yöneticisi :Yrd. Doç. Dr. Kemal YILDIRIM


Copyright © 2011 M.Lütfi HİDAYETOĞLU
iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress